Privacyverklaring

 

Privacyverklaring van De Wensbloem Kindercoaching:


1. Algemeen
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Gebruiker van deze privacyverklaring:
De Wensbloem Kindercoaching
Bruglaan 28
6651 CB Druten
06-12193097
Kamer van Koophandel nummer 70724938
De Wensbloem Kindercoaching maakt op de website gebruik van cookies zodat de website optimaal kan functioneren, dat kan alleen nadat er toestemming gegeven is. Daarnaast heb je de mogelijkheid alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser te verwijderen.


2. Doel en verwerking contactgegevens
De Wensbloem Kindercoaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je de website bezoekt, contact opneemt en/of omdat je gegevens aan ons verstrekt voor het aangaan van een coachtraject.
De persoonlijke contactgegevens die De Wensbloem Kindercoaching bij het eerste contact ontvangt, telefonisch, per e-mail, via de website of anderszins, worden alleen gebruikt om contact op te nemen en met elkaar te communiceren. Het gaat hierbij om je naam, e-mailadres en/of telefoonnummer.
Indien er geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, worden deze gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.


3. Verwerking persoonsgegevens
Zodra er een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, zal De Wensbloem Kindercoaching meer persoonsgegevens nodig hebben naast de contactgegevens. Dit gebeurt in de vorm van een intakeformulier.
Het gaat hierbij om de volgende gegevens:
• Namen van ouders en kind
• Adresgegevens ouders en kind
• Telefoonnummer ouders
• E-mailadres ouders
• Geboortedatum kind
• Persoonlijke gegevens kind ten behoeve van coaching
• Overige persoonsgegevens die relevant zijn voor het traject die je actief verstrekt tijdens de sessies, per mail of telefonisch
Aanvullend worden na elke sessie schriftelijk aantekeningen gemaakt ter voorbereiding van een volgende sessie.
Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de met jullie overeengekomen dienstverlening. De Wensbloem Kindercoaching verzamelt alleen gegevens die in dat verband nodig of nuttig zijn. Bij het invullen van het intakeformulier mag je als ouder zelf bepalen welke mogelijk relevante informatie je wilt delen voor het aangaan van een coachtraject.
De Wensbloem Kindercoaching maakt voor de verwerking van gegevens gebruik van de volgende computerprogramma’s of – systemen:
• Microsoft Office
Voor het intakeformulier. Deze wordt na ontvangst uitgeprint, verwijderd uit de mail en opgeslagen op een harde schijf.
• XS4ALL
Ontvangen en verzenden van mail, doorgestuurd vanaf de Hostingmail. De mail wordt bij de Hosting niet opgeslagen. Door de dubbele beveiliging en verwijdering van mail verwacht De Wensbloem Kindercoaching geen nadelige gevolgen voor klanten.
• Google Drive
Opslaan en verwerken van facturen
• WordPress
Beheer van de website, aangevuld met plug-ins en cookies voor een optimaal resultaat voor de klant.
• Hosting
Voor gebruik van de website en mail.
De Wensbloem Kindercoaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dewensbloem@xs4all.nl
Bij de verwerking van persoonsgegevens maakt De Wensbloem Kindercoaching gebruik van meerdere verwerkers. Met deze verwerkers heeft De Wensbloem Kindercoaching een verwerkersovereenkomst.
Verwerkers als Google en WordPress verwerken hun gegevens ook buiten de EU. Om jullie privacy zoveel mogelijk te waarborgen worden alleen de hoogst noodzakelijke gegevens via internet verwerkt, denk hierbij aan je e-mailadres, mailcontact, facturen en eventuele telefoonnummers. Alle andere gegevens worden alleen handmatig en/of in Microsoft Office verwerkt.
Het lege intakeformulier wordt toegezonden per mail. Retour zenden van het ingevulde formulier met persoonlijke informatie kan per mail, (aangetekende) post of geprint en ingevuld meenemen naar het intakegesprek. Bij verzending per mail wordt het formulier (nadat het ontvangen, geprint en verwerkt is) direct uit de mail verwijderd.
Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.
Zonder toestemming van beide gezaghebbende ouders worden jullie gegevens niet met andere partijen gedeeld, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.


5. Bewaartermijnen
De Wensbloem Kindercoaching bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Door wettelijke en fiscale verplichtingen worden factuurgegevens 7 jaar bewaard.
Persoonsgegevens die in het kader van de met jullie overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, worden niet langer dan 3 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.


6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De Wensbloem Kindercoaching zal er aan meewerken dat de in de AVG aan jullie toegekende rechten uitgeoefend kunnen worden.
Jullie hebben het recht om jullie persoonsgegevens in het bezit van De Wensbloem Kindercoaching in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben jullie het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jullie persoonsgegevens door De Wensbloem Kindercoaching en hebben jullie het recht op gegevensoverdraagbaarheid.