algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden kindercoaching en bijlessen bij De Wensbloem Kindercoaching te Druten

 

  1. Algemeen

Yvonne Verhaak, ’De Wensbloem Kindercoaching’ (hierna: Yvonne Verhaak), gevestigd in Druten, is opgericht door Yvonne Alberdina Johanna Verhaak en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 70724938 Yvonne Verhaak biedt begeleiding en coaching aan jeugdigen (vanaf 6 jaar) en hun ouders, opvoedondersteuning en geeft bijlessen.

 

  1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Yvonne Verhaak en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. In het kennismakingsgesprek met de ouder(s) wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

 

  1. Coaching overeenkomst

Voor kinderen onder 17 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind. Daarom wordt de coaching overeenkomst getekend door de gezaghebbende ouder(s) en Yvonne Verhaak, waarmee toestemming wordt gegeven voor de begeleiding van het kind. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voordat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Yvonne Verhaak kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

  1. Uitvoering van de overeenkomst: de coachingssessies

Yvonne Verhaak zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in achtnemen die van een kindercoach verwacht mag worden. Het kind is de cliënt . Yvonne Verhaak werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de rechten van het kind (beschreven in het Kinderrechtenverdrag). Het coachingstraject start met een kennismakingsgesprek met de ouder(s) en in overleg met de ouder(s) wordt bepaald of het kind hierbij aanwezig is. Een kind- of oudersessie duurt 60 minuten, tenzij anders overeengekomen. Op verzoek van de ouder(s) kan een observatie of verslaglegging worden gedaan. In overleg wordt de benodigde tijd ingeschat, geregistreerd en gefactureerd aan de ouder(s), op basis van het tarief voor kindercoaching. Het traject wordt beëindigd in overleg met het kind, de ouder(s) en kindercoach.

 

  1. Investering en betalingsvoorwaarden

De actuele tarieven voor kindercoaching staan vermeld op de website www.dewensbloemkindercoaching.nl en zijn opgenomen in de coaching overeenkomst of op te vragen bij Yvonne Verhaak. Alle bedragen zijn inclusief BTW. Kort telefonisch overleg en e-mailcontact zijn inbegrepen bij de kindercoaching. Wanneer er meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt.

Bij afspraken op een andere locatie dan Bruglaan 28 te Druten worden reiskosten in rekening gebracht van €0,40 per kilometer vanaf Bruglaan 28 te Druten tot en met het adres waar de afspraak plaatsvindt. Bij een losse sessie wordt de factuur na de sessie verstuurd aan de ouder(s) met een betalingstermijn van 14 dagen. Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij uitblijven van betaling is De Wensbloem Kindercoaching gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

 

  1. Verplaatsen of afzeggen van een afspraak

Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of telefonisch is mogelijk. Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten voor de afspraak (tarief coachingssessie) in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur door ziekte gelden geen kosten.

 

  1. Vertrouwelijkheid en privacy

De Wensbloem Kindercoaching verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingssessie, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Het coachingsproces wordt altijd besproken met de ouder(s). Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met het kind. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s).

 

  1. Aansprakelijkheid

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering, evenals voor de beslissingen die worden gemaakt door de ouder(s) met betrekking tot zichzelf en het kind. De aansprakelijkheid van De Wensbloem Kindercoaching is ten allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald aan De Wensbloem Kindercoaching/Yvonne Verhaak in het kader van de coachingsovereenkomst.

 

  1. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Bij een klacht wordt de ouder(s) verzocht om binnen 14 dagen na de situatie contact op te nemen met De Wensbloem Kindercoaching, zodat er een oplossing kan worden gevonden voor de situatie. Partijen kunnen een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels mediation, conform het Adiona/Wkkgz regelement, te beslechten. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening van de ouder(s).

 

  1. Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.dewensbloemkindercoaching.nl . Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met De Wensbloem Kindercoaching.